BG TR EN
Име на проект Съвместно изследване на антропогенното замърсяване на въздуха в трансграничния район на Бургас-Къркларели като предпоставка за бъдещи оценки на влиянието му върху населението и околната среда (SAAP4FUTURE)
Акроним SAAP4FUTURE
Продължи-
телност
12 месеца, считано от 28.01.2014 год.
Финансиране Програма за трансгранично сътрудничество между България и Турция по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП)
Приоритетна област 2. Подобряване качеството на живот
Общ бюджет 135 177,79 евро

Проектът SAAP4FUTURE - Съвместно изследване на антропогенното замърсяване на въздуха в трансграничния район на Бургас-Къркларели като предпоставка за бъдещи оценки на влиянието му върху населението и околната среда е съвместен проект финансиран чрез третата покана на Програма за трансгранично сътрудничество между България и Турция. Проектът е разработен в съответствие с целите на трансграничното сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ на Европейския съюз.

Основната цел на проекта е да повиши обществената информираност за състоянието на атмосферното замърсяване и влияние му върху екосистемите, културното и историческо наследство, а също и върху селскостопанските площи в района Бургас-Къркларели, базирайки се на основни научни знания.
Проекта допринася за установяване на сътрудничество между изследователи от двете страни като първа стъпка към бъдещи по-обширни съвместни изследвания на неблагоприятните последствия от икономиката и антропогенното натоварване върху ключови елементи на областта на сътрудничество - екосистемите, природните резервати, земеделските земи, туризъм, паметниците на културното и историческо наследство. Повече информация...