BG TR EN

Обща информация

   Познаването на замърсяването на въздуха в трансграничната зона Бургас – Къркларели е от значение за опазване на човешкото здраве, природните екосистеми, за устойчива селскостопанска и туристическа дейност, както и за съхраняване на паметниците на културното и историческо наследство, особено в условията на изменение на климата. По принцип, региона на Бургас – Къркларели е слабо покрит със станции за мониторинг на качеството на атмосферния въздух. Тези станции, като правило, са разположени в по-големите градове или индустриални зони и поради това не са представителни за селските райони, националните паркове или защитени зони. Настоящите оценки за състоянието на замърсяването на въздуха са основани на тази ограничена и откъслечна информация. Освен това, важни показатели за селското стопанство и горите, като киселинност и химически състав на валежите, озон и концентрации на тежки метали, не се измерват.
   Проектът има за цел събиране на нова информация, важна за оценките на замърсяването на въздуха в този отдалечен и предимно селски транс-граничен регион. Новата информация ще бъде получена чрез използване на съвременни числени модели за разпространение на атмосферните замърсители и чрез анализ на химическия състав на валежите и отлаганията в подбрани станции.

Цели на проекта

       Основната цел на проекта е да повиши обществената информираност за състоянието на атмосферното замърсяване и неговото влияние върху екосистемите, културно и историческо наследство, а също и върху селскостопанските площи в района Бургас-Къркларели, базирайки се на основни научни знания. Допълнителна цел е, да се създаде сътрудничество като първа стъпка към бъдещи съвместни подробни изследвания на замърсяването на въздуха и неговите неблагоприятни влияния в района.
       Специфичните цели на проекта са свързани със събирането на нова информация за атмосферното замърсяване и нейното разпространение и са следните:
       1. Да се изследва антропогенното замърсяване на въздуха в трансграничния регион на основата на подходящо числено моделиране;
       2. Да се изследва химическия състав на валежите (основните анийони и катийони, тежки метали, киселинност и електропроводимост) на основата на полеви експерименти в 2 станции в региона на Бургас и 2 станции в района на Къркларели.
       3. Да се установят, анализират и оценят общите и/или трансгранични въпроси свързани със замърсяването на въздуха в региона;
       4. Резултатите от проекта да се разпространят към заинтересованите власти на локално ниво към, във връзка с развитието на устойчивото земеделие, туризма и икономиката на региона;
       5. Да повиши обществената информираност в региона в областта на опазване на околната среда, културното наследство и качеството на живот в цялост.

Очаквани резултати:

       1. Съвместната оценка на състоянието на замърсяване на въздуха и основните антропогенни емисии в област Бургас и област Къркларели;
       2. Хармонизация на процедурите за процедурите за пробовземане на суха, мокра и сумарна депозиция;
       3. Определяне на химическия състав на валежите (основни аниони и катиони, тежки метали), рН и електропроводимост;
       4. Карти на приземните концентрациите на основните замърсители на въздуха при типични метеорологични ситуации в трансграничния регион;
       5. Установяване и развитие на контактите между изследователски групи от двете страни в областта на околната среда;
       6. По-добро сътрудничество между местните власти, учени и заинтересовани страни в трансграничния регион на Бургас и Къркларели;
       7. Подобрена обществена информираност по проблемите на замърсяването на атмосферния въздух и възможните въздействия върху хората, селското стопанство, екосистемите и паметниците на културното и историческо наследство.