BG TR EN

Background

  Burgas-Kırklareli sınırötesi bölgede hava kirliliği bilgisi, özellikle iklim değişikliği koşullarında kültürel/tarihi eserlerin korunmasının yanısıra sürdürülebilir tarım ve turizm faaliyetleri, doğal ekosistemlerin korunması, insan sağlığının korunması için önemlidir. Temel olarak, Burgas-Kırklareli bölgesinde hava kalitesi izleme istasyonları yetersiz sayıdadır. Bu istasyonlar, bir kural olarak büyük şehirler ve endüstriyel alanlarında kurulmuşlardır. Bu nedenle korunan alanlar, milli parklar ve kırsal alanlar mağdurlardır. Güncel hava kirliliği değerlendirmeleri ancak bu sınırlı ve nadir bilgilere bağlı olarak yapılmaktadır. Ayrıca, ozon ve ağır metal konsantrasyonları, yağışın kimyasal kompozisyonu ve asitlik gibi, tarım ve ormanlar için önemli göstergeler ölçülmemektedir.

  Bu proje, bu uzak ve çoğunlukla kırsal sınırötesi bölgede hava kirliliği tahminleri için çok önemli olan, yeni bilgilerin toplanmasını amaçlamaktadır. Yeni bilgiler, seçilen bölgelerdeki birikim örneklerinin kimyasal kompozisyonunun analizi ile hava kirleticilerin taşınması için gelişmiş sayısal modellerin uygulanması ile sağlanacaktır.

Project Hedefleri

  Genel hedef, Burgaz – Kırklareli Bölgesinde hava kirliliği durumu ve hava kirliliğinin ekolojik, kültürel ve tarihsel mirasa ve aynı zamanda tarımsal alanlara olan etkisi hakkında sağlam bilimsel temellere dayanacak şekilde toplum bilincinin oluşturulmasıdır. Ek olarak, hava kirliliği ve hava kirliliğinin bölgedeki olumsuz etkileri üzerinde gelecek daha kapsamlı ortak çalışmalara yönelik ilk adım olarak işbirliği teması kurulması hedeflenmektedir.

  Hava kirliliği hakkında yeni bilgi toplanması ve yayımı hakkında özel hedefler aşağıdaki gibidir:
       1. Uygun sayısal modellemeye dayandırılmak suretiyle sınırötesi bölgede insan kaynaklı hava kirliliğinin araştırılması;
       2. Burgaz Bölgesinde ve Kırklareli İlindeki 2’şer adet lokasyonda gerçekleştirilecek alan çalışmalarına dayandırılmak suretiyle birikimlerin kimyasal kompozisyonunun (temel anyon ve katyonlar, ağır metal konsantrasyonu, asitlik ve elektriksel iletkenlik) değerlendirilmesi;
       3. Bölgedeki ortak ve/veya sınırötesi hava kirliliği durumlarının belirlenmesi, analiz edilmesi ve değerlendirilmesi;
       4. Bölgedeki sürdürülebilir tarım, turizm ve ekonomi ile ilgili yerel yetkililere proje sonuçlarının yayımı;
       5. Bölgede çevrenin korunması, kültürel miras ve genel yaşam kalitesi ile ilgili toplum bilincinin oluşturulması.

Beklenen sonuçlar:

       1. Burgaz ve Kırklareli Bölgesinde hava kirliliği durumu ve temel insan kaynaklı salınımların ortak değerlendirilmesi;
       2. Kuru, yaş ve bulk birikim örnekleme işlemlerinin uyumlu hale getirilmiş olması;
       3. pH ve Elektriksel iletkenlik yağışın (Temel anyon ve katyon, ağır metal) kimyasal kompozisyonun karakterizasyonu;
       4. Tipik meteorolojik durumlar için önemli hava kalite göstergelerinin haritalarının oluşturulmuş olması;
       5. Temasların kurulması ve çevresel konularda her iki taraftan araştırma grupları arasında iletişimin güçlendirilmesi;
       6. Burgaz ve Kırklareli sınır ötesi bölgede yerel yönetimler, bilim adamları ve paydaşlar arasında daha iyi işbirliği;
       7. Hava kiriliği ve Kültürel miras, ekosistemler, ziraat, insanlar üzerinde olası etkileri konusunda kamu bilincinin geliştirilmesi.